زهره فرامرزیان

سمت: مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) لارستان
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری کودکان
ایمیل : z.faramarzian@laruma.ac.ir
شرح وظایف