سرکار خانم راضیه رحمتی

سمت: معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی
ایمیل : Rahmatir69@gmail.com
تلفن : 07152245009-207