سرکار خانم مرضیه اسدی لاری

سمت: مسئول گروه هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س)
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی)
ایمیل : asadilari@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-220