سرکار خانم مرضیه اسدی لاری

سمت: مسئول گروه هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س)
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی)
ایمیل : asadilari@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-220
شرح وظایف

برنامه ریزی ترمی و هفتگی دانشجویان هوشبری

تقسیم واحدها و تعیین وظایف هماهنگ کنندگان دروس

برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با مربیان کارآموزی ها وهماهنگ کنندگان قبل از شروع نیمسال

تهیه و تنظیم لیست حق التدریس در هر نیمسال و ارائه به معاونت آموزشی

نظارت بر کار هماهنگ کنندگان نظری-عملی-کارآموزی

نظارت و راند کارآموزی ها

بازنگری مدل هشت ترمی و ارائه اخرین ویرایش به گروه اموزش

نظارت بر حسن اجرای کلاس های تئوری و کارآموزی ها

اهداف کلی آموزشی گروه

الف) ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان هوشبری  که با دانش و عملکرد کافی در مورد مفاهیم پایه مراقبت از بیمار و تکنیکهای جراحی پاسخگوی نیازهای بهداشتی درمانی جامعه باشند.

ب) بازنگری دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمی و نیازهای آموزشی جامعه و فراگیران و ارسال بازخورد به سیستم آموزشی و کشور

ج) توانمندسازی اساتید همگام با پیشرفت علم و پیدایش روشهای نوین جراحی و مراقبت از بیمار

د) ایجاد دوره های آموزش مداوم بر اساس نیازسنجی بمنظور تقویت دانش و عملکرد اساتید و نیز پرسنل شاغل

ه ) تعیین حداقل های یادگیری ضروری برای رشته هوشبری و بازنگری مداوم آنها بر اساس کارنامه عملکرد بالینی

و) اجرای آموزش و ارزشیابی فراگیران بر اساس روشهای نوین و ارزیابی تأثیر این روشها

رسالت گروه در عرصه خدمات بالینی

-بهبود و ارتقاء سطح مهارتهای بالینی، تقویت فعالیت تیمی و تسلط بر حداقل های مورد نیاز بالینی در جهت سلامت بیمار و جامعه  و نیز پرورش نگرش و بینش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود.

اهداف بالینی گروه

-همسو سازی دروس نظری و عملی

– تقویت انگیزش، اعتماد به نفس و خود اتکایی  در دانشجویان  ( ایجاد عملکرد مستقل و منطبق با استانداردهای عملکردی)

– آموزش صحیح و دقیق مهارتهای بالینی به دانشجویان توسط اساتید مطابق با کارنامه عملکرد بالینی

– شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و تلاش در جهت رفع آنها

– شناسایی عوامل اثر بخش در کسب مهارتهای بالینی و تقویت آنها ( تعامل دانشجویان و پرسنل  امکانات و تجهیزات و … )

– برقراری دوره های بازآموزی مداوم و موثر برای اعضاء هیأت علمی