جناب آقای دکتر امیر حسین ظریف کار

سمت: سرپرست مدیریت دانشجویی وفرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی حضرت زینب(س)
رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی پزشکی
ایمیل : a.zarifkar@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-275