جناب آقای چنگیز رضایی

سمت: سرپرست معاونت پشتیبانی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت مالی
تلفن : 07152245009-209