رزومه‌ها

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

دکتر محسن سلمان پور

ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان و عضو هیئت علمی

دکتر محمد رضا رضوی

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی

دکتر محمد رفیع بذرافشان

معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی

دکتر امیر حسین ظریف کار

سرپرست مدیریت دانشجویی وفرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی حضرت زینب(س) و عضو هیئت علمی

دکتر مقداد عبداله پور

سرپرست مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی لارستان-سرپرست مرکز رشد فناوری های سلامت دانشکده علوم پزشکی لارستان وعضو هیئت علمی

دکتر سید علی حسینی

سرپرست مديريت امور بين الملل دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لارستان و عضو هیئت علمی

دکتر زهرا امیرخانی

مسئول مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی

زهره فرامرزیان

سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان و عضو هیئت علمی

فاطمه سوخک

مسئول گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) و عضو هیئت علمی

مرضیه اسدی لاری

مسئول برنامه های پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) و عضو هیئت علمی

لیلا احمدی لاری

مسئول گروه هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) و عضو هیئت علمی

دکتر بهزاد رضایی

عضو هیئت علمی

محمد رضا فروتنی

عضو هیئت علمی

اسماعیل کاوی

عضو هیئت علمی

زهرا سیفی

عضو هیئت علمی

راضیه رحمتی

عضو هیئت علمی

نرجس آبشرشری

عضو هیئت علمی

سارا مقدم

عضو هیئت علمی