رزومه‌ها

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

دکتر محسن سلمان پور

ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان و عضو هیئت علمی

اسماعیل کاوی

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی

دکتر محمد رفیع بذرافشان

معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی

راضیه رحمتی

معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی

زهرا سیفی

مدیریت امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان و عضو هیئت علمی

دکتر مقداد عبداله پور

سرپرست مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی لارستان-سرپرست مرکز رشد فناوری های سلامت دانشکده علوم پزشکی لارستان وعضو هیئت علمی

دکتر بهزاد رضایی

عضو هیئت علمی

دکتر سید علی حسینی

سرپرست مديريت امور بين الملل دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لارستان و عضو هیئت علمی

دکتر مهدی عسگری

عضو هیئت علمی

محمد رضا فروتنی

عضو هیئت علمی

حامد دلام

عضو هیئت علمی

زهره فرامرزیان

عضو هیئت علمی

فاطمه سوخک

عضو هیئت علمی

نرجس آبشرشری

عضو هیئت علمی

صفورا ایزانلو

عضو هیئت علمی

مرضیه اسدی لاری

عضو هیئت علمی

سارا مقدم

عضو هیئت علمی

ملیحه پور کیانی

عضو هیئت علمی