رزومه‌ها

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

دکتر محمد رفیع بذرافشان

معاون پژوهشی وعضو هیئت علمی

محمد رضا فروتنی

عضو هیئت علمی

اسماعیل کاوی

سرپرست دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی

دکتر مقداد عبداله پور

سرپرست مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان  و عضو هیئت علمی

علی محمد پروینیان نسب

عضو هیئت علمی

زهرا سیفی

عضو هیئت علمی

زهره فرامرزیان

عضو هیئت علمی

فاطمه سوخک

عضو هیئت علمی

نرجس آبشرشری

عضو هیئت علمی

معصومه الهی

عضو هیئت علمی

صفورا ایزانلو

عضو هیئت علمی

سارا مقدم

عضو هیئت علمی

ملیحه پور کیانی

عضو هیئت علمی

دکتر زینب صالح نیا

عضو هیئت علمی

مرضیه کشاورز

عضو هیئت علمی

راضیه رحمتی

عضو هیئت علمی

مرضیه اسدی لاری

عضو هیئت علمی