رزومه‌ها

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

دکتر بهزاد رضایی

ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان و عضو هیئت علمی

دکتر محمد رفیع بذرافشان

معاونت پژوهشی وعضو هیئت علمی

دکتر مقداد عبداله پور

سرپرست مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی لارستان-سرپرست مرکز رشد فناوری های سلامت دانشکده علوم پزشکی لارستان وعضو هیئت علمی

دکتر مهدی عسگری

عضو هیئت علمی

محمد رضا فروتنی

عضو هیئت علمی

اسماعیل کاوی

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی

حامد دلام

عضو هیئت علمی

راضیه رحمتی

سرپرست معاونت آموزشی و عضو هیئت علمی

زهرا سیفی

عضو هیئت علمی

زهره فرامرزیان

عضو هیئت علمی

فاطمه سوخک

عضو هیئت علمی

نرجس آبشرشری

عضو هیئت علمی

معصومه الهی

عضو هیئت علمی

صفورا ایزانلو

عضو هیئت علمی

سارا مقدم

عضو هیئت علمی

ملیحه پور کیانی

عضو هیئت علمی

مرضیه اسدی لاری

عضو هیئت علمی